Reglement

 1. De Stichting Persprijs Jacques van Veen heeft ten doel de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder, in het belang van een behoorlijke rechtspleging te bevorderen. De Stichting heeft hiertoe een prijs ingesteld, die tenminste eenmaal per drie jaar zal worden uitgereikt.
 2. De prijs zal worden toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon, van wiens hand of onder wiens verantwoordelijkheid naar het oordeel van de hierna onder 4 bedoelde jury de beste Nederlandstalige publicaties of andere mediaproducties in een door het bestuur te bepalen periode van 3 jaren zijn vervaardigd.
 3. De prijs bestaat uit een door het bestuur te bepalen geldprijs. Voorts kan een eervolle vermelding worden gegeven, waaraan een door het bestuur te bepalen geldbedrag kan worden verbonden.
 4. Het stichtingsbestuur stelt elke drie jaar een jury samen ter beoordeling van de publicaties en programma’s. Het bestuur draagt er zorg voor dat de samenstelling van de jury zodanig is, dat voldoende deskundigheid is verzekerd voor de beoordeling van het werk. De jury bestaat uit minimaal vijf personen, van wie de voorzitter door het bestuur wordt aangewezen.
 5. De jury kan besluiten tot voorselectie van inzendingen door een of meer harer leden. Zij/hij brengen/brengt met redenen omkleed verslag uit aangaande de voorselectie aan de voltallige jury. De jury is niet gehouden de bevindingen van degene(n) die voorselecteert (selecteren) te volgen.
 6. De jury beoordeelt de (al dan niet voorgeselecteerde) inzendingen op de volgende criteria:
  • Toegankelijkheid: de juridische materie die in het journalistieke product aan de orde wordt gesteld moet voor niet-juristen begrijpelijk zijn; in eigentijds jasje verpakt, aansprekende taal en stijl, vlot geschreven, mooie beeldtaal.
  • Kwaliteit: inhoudelijk degelijk en deugdelijk, op onderzoek gestoeld, ‘een verhaal moet stand houden’.
  • Originaliteit: informatief, onbevangen, verrassend in de zin dat de observatie van de dagelijkse praktijk van recht en rechtspraak ook onthullend kan zijn.
  • Maatschappelijke relevantie: het onderwerp van de inzending of een daarmee samenhangend belangrijk feit of gebeurtenis leidt tot een beter begrip van de burger van de werking van justitie, rechtspraak en rechtspleging of prikkelt tot nadenken en tot een kritische houding (educatief element).
  • Formele voorwaarden: een journalistiek product, van geschreven woord tot audiovisuele of digitale productie, Nederlandstalig, betrekking hebbend op de driejaarsperiode voorafgaand aan de uitreikingsdatum van de Persprijs (voor zover het ‘actuele’ onderwerpen betreft).
 7. De toekenning van de prijs geschiedt door de voltallige jury. De jury is voorts gerechtigd een eervolle vermelding te geven aan het werk dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komt.
 8. De jury brengt rapport uit aan het stichtingsbestuur op een door het bestuur te bepalen tijdstip. Het stichtingsbestuur bepaalt op welke wijze en op welk tijdstip de prijs wordt uitgereikt.

Dit reglement is opnieuw vastgesteld bij besluit van het stichtingsbestuur van 12 juni 2019.